Klasy integracyjne

Dla kogo są klasy integracyjne? Dla uczniów niepełnosprawnych.
Ale czy tylko? Z naszego doświadczenia wynika, że wielu rodziców zdrowych dzieci szczególnie zabiega o zapisanie dziecka właśnie do klasy integracyjnej. Uważają, że w klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych, niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności. Chcą bowiem, by ich dzieci były nie tylko asertywne, ale i pełne empatii. W naszej szkole rodzic zdrowego dziecka ma możliwość wyboru pomiędzy typową klasą a integracyjną. Mając podstawową wiedzę o funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych będzie mógł bardziej świadomie podjąć decyzję.

Oto kilka informacji o nauce w klasie integracyjnej: Klasa integracyjna jest to oddział o mniejszej liczebności – w naszej szkole do 20 uczniów w tym 5 – 3 niepełnosprawnych. W oddziale tym pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający. Wśród dzieci niepełnosprawnych uczących się w klasie integracyjnej możemy wyróżnić dzieci z deficytem intelektualnym, zaburzonym analizatorem wzrokowym i słuchowym, autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa.
Co z dziećmi niepełnosprawnymi? Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest dostosowanie podstawy programowej do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, tak aby była ona w pełni opanowana i zrealizowana. Dodatkowo dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są indywidualną pomocą specjalistyczną na terenie szkoły.
Uczniowie klasy integracyjnej realizują ten sam program nauczania ze wszystkich przedmiotów, co uczniowie równoległych klas, mają te same podręczniki.
A co dla uczniów zdrowych? O zaletach klas integracyjnych można mówić dużo. Współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych , dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia. Uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą , ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Badania prowadzone wśród rodziców dowodzą, że dziecko uczące się w klasie integracyjnej:

– osiąga wysokie wyniki w zakresie swoich możliwości,
– przychodzi chętnie do szkoły,
– chętnie odrabia zadawane prace domowe,
– łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
– ma dobry kontakt z osobami niepełnosprawnymi,
– uczy się współpracy, zrozumienia, tolerancji,
– ma większą możliwość korzystania z pomocy nauczycieli,
– ma większe zaufanie do nauczycieli,
– na lekcjach jest bardziej skoncentrowane, dopilnowane,
– ma możliwość radzenia sobie z własnymi trudnościami.

A więc? Warto inwestować w integrację i powiedzieć NIE izolacji osób z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnych. Tym bardziej, że uczniowie sprawni mają przykład, jak osoby niepełnosprawne pokonują swoje ograniczenia w codziennym życiu i mogą się od nich uczyć, jak być dzielnym w życiu i nie poddawać się słabościom..