Rewalidacja surdopedagogiczna

Surdoterapia skierowana jest do dzieci z diagnozą niedosłuchu w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Głównym celem terapii jest szeroko rozumiany trening słuchowy, językowy i komunikacyjny. Oddziaływanie surdopedagogiczne ułatwia dziecku z niedosłuchem prawidłowe rozumienie znaczenia komunikatów werbalnych i awerbalnych kierowanych do niego i ich adekwatnym interpretowaniu. Surdoterapia poszerza zasób rozumianych słów oraz stymuluje ekspresję mowy dziecka, która z powodu dysfunkcji słuchu jest zniekształcona. W procesie rozumienia mowy i jej produkcji surdopedagog współpracuję z logopedą.