Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych

Rewalidacja w formie treningu umiejętności społecznych i komunikacyjnych skierowana jest dla uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie ze spektrum autyzu. W naszej szkole uczą się uczniowie z Zespołem Aspergera, autyzmem atypowym, których funkcjonowanie społeczne z racji spektrum autystycznego wymaga stymulacji i wsparcia. Trening indywidualny skoncentrowany jest przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności rozumienia, interpretowania stanów emocjonalnych, mentalnych i wyobrażeniowych partnerów relacji społecznych, czyli na stymulowaniu teorii umysłu, która w autyzmie jest zaburzona. Ćwiczenia „czytania umysłu”, rozumienia perspektywy innych osób, radzenia sobie z emocjami i konstruktywne ich przeżywanie, tworzenie skryptów zachowań akceptowanych społecznie i prospołecznych, analiza złożonych kontekstów społecznych, generalizacja umiejętności to składowe i stałe elementu indywidualnego treningu kompetencji społecznych.

Uczniowie ze spektrum autyzmu uczestniczą również w grupowej terapii, podczas której w aktywnościach praktycznych poszerzają kompetencje społeczne, uczą się zasad, norm i reguł obowiązujących w codziennym życiu, naprzemienności działania, czekania na swoją kolej, autoprezentacji, autorefleksji, myślenia dynamicznego i kontekstualnego oraz opracowują strategię rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.