Klasy sportowe

Szkoła co roku tworzy i prowadzi klasy sportowe o profilu piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. W tych klasach prowadzony jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w prowadzonej dyscyplinie sportu. Uczniowie klas sportowych oprócz 4 godzin wychowania fizycznego wynikającego z podstawy programowej dodatkowo mają 6 godzin zajęć tygodniowo z ukierunkowaniem na piłkę siatkową.

Zadaniem klas sportowych jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:

  1. dostosowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych do rozkładu zajęć sportowych,
  2. dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,
  3. wyjazdy na turnieje wojewódzkie, ogólnopolski i międzynarodowe,
  4. organizowanie raz w roku szkolnym obozu sportowego,

Klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu tworzy się od poziomu klasy czwartej. Szkoła prowadzi szkolenie sportowe w oddziałach liczących powyżej 20 uczniów, w kolejnych trzech klasach danego typu, z wykorzystaniem własnych obiektów i urządzeń.