Innowacje

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2022/2023

„Rośnij Zdrowo”

Prowadzący: Anna Nowacka, Agnieszka Mikoluk

Innowacja kulinarna Rośnij zdrowo! prowadzona jest w klasie integracyjnej 1b. Zaplanowana jest na 3 lata.W każdym roku doskonalone będą nowe umiejętności dostosowane do wieku i wiedzy uczniów.

Innowacja oparta jest zarówno o zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W trakcie jej trwania odbywają się:

– warsztaty kulinarne,

– gry i zabawy uwzględniające treści o prawidłowym odżywianiu i  zdrowym stylu życia,

– wyjazdy do miejsc powstawania podstawowych produktów spożywczych,

– imprezy klasowe promujące zasady zdrowego odżywiania,

– spotkania z rodzicami w celu wspierania ich w temacie zdrowego odżywiania.

„NIEzwykła MATEMATYKA”

Prowadzący: Małgorzata Marek

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy 3c, opiera się na zabawach karcianych z wykorzystaniem Kart Grabowskiego.

Odpowiedni dobór ćwiczeń rachunkowych oraz ich atrakcyjność to bardzo ważny czynnik w osiąganiu umiejętności matematycznych- dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Bardzo dobre rezultaty osiąga się, gdy dzieci mogą uczyć się liczenia w trakcie gier. Dzięki nim stosunkowo szybko przechodzą na rachunek pamięciowy.

Kształtowanie umiejętności rachunkowych w grach karcianych przynosi wspaniałe efekty oraz rozwija zdolności do skupiania się przez dłuższy czas

„Jestem Autystą- chcę myśleć, czuć i doświadczać jak Ty”

Prowadzący:

„Jestem Autystą – chcę myśleć, czuć i doświadczać jak Ty. Program stymulacji poznawczej, społecznej, emocjonalnej i komunikacyjnej w oparciu o nurt behawioralno-poznawczy dla uczniów z ASD w szkole podstawowej”.

Innowacją pedagogiczną są objęci uczniowie naszej szkoły, którzy posiadają diagnozę i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu (autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera).

Nowatorstwo innowacji polega przede wszystkim na wspieraniu rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i komunikacyjnego uczniów z ASD w różnym wieku z wykorzystaniem ćwiczeń stymulujących teorię umysłu, centralna koherencję i funkcje wykonawcze. Innowacyjność oddziaływań terapeutycznych polega również na wykorzystaniu twórczych i nowatorskich pomocy dydaktycznych w oparciu o nurt behawioralno-poznawczy (CBT) z szczególnym uwzględnieniem modyfikacji zachowania oraz wdrożeniu do internalizacji norm i zasad społecznych. Baza terapeutyczna oscyluje wokół wzmacniania zachowań normatywnych i niwelowaniu zachowań trudnych poprzez techniki będących bazą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).  Dodatkowym atutem innowacji pedagogicznej jest prowadzenie ćwiczeń społecznych z uwzględnieniem tzw. transferu umiejętności w warunkach naturalnych oraz potrzeb sensorycznych uczniów.

Nowatorstwo innowacji pedagogicznej polega również na komplementarności oddziaływania terapeutycznego ze środowiskiem rodzinnym uczniów. Rodzice/opiekunowie są ściśle włączenie w proces terapeutyczny swoich dzieci i udzielana jest im profesjonalna pomoc w formie cyklicznych spotkań grupy wsparcia, podczas których zdobywają rzetelną wiedzę o problemach i trudnościach swoich dzieci wynikających z autyzmu. Na spotkania grupy wsparcia zapraszani są również rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele i terapeuci uczniów spoza szkoły.

Program stymulacji poznawczej, społecznej, emocjonalnej i komunikacyjnej w oparciu o nurt behawioralno-poznawczy może stać się bazą do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze studentami opolskich uczelni wyższych (WSZiA, WSB) w ramach kierunkowych studiów podyplomowych, na których autor innowacji prowadzi wykłady i ćwiczenia.

” Z muzyką przez świat” – różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci.

Prowadzący: Alicja Nieużyła

Innowacja adresowana jest do uczniów klasa 3b, którzy będą mogli rozwijać  swoje zainteresowania, wyobraźnię, wrażliwość muzyczną, inwencję twórczą, a także aktywnie spędzać czas podczas ćwiczeń, zabaw rytmiczno – ruchowych oraz tańca.

Wyrabianie umiejętności stosowania form tanecznych  to sposób walki ze stresem, budzenie wiary we własne możliwości oraz nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas występów.

„Wprowadzenie elementów kultury i tradycji państw niemieckojęzycznych na dodatkowych lekcjach języka niemieckiego objętych projektem Deutsch AG”

Prowadzący: Sabina Gawlik

Nowatorstwo innowacji polega na wprowadzeniu na dodatkowych zajęciach języka niemieckiego elementów tradycji, kultury i historii państw niemieckojęzycznych. Zajęcia te są prowadzone w klasach ósmych w ramach projektu „Deutsch AG” wspieranego przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim dwa razy w tygodniu. Celem głównym wprowadzonej innowacji jest rozwijanie pasji językowej u uczniów, poszerzenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim jak i kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów i kultur. Bardzo ważnym elementem tej innowacji jest także uświadomianie uczniom ogromnej roli, jaką odgrywa w dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem obcym.