„Jestem Autystą – chcę myśleć, czuć i doświadczać jak Ty”

„Jestem Autystą – chcę myśleć, czuć i doświadczać jak Ty. Program stymulacji poznawczej, społecznej, emocjonalnej i komunikacyjnej w oparciu o nurt behawioralno-poznawczy dla uczniów z ASD w szkole podstawowej”.

Innowacją pedagogiczną są objęci uczniowie naszej szkoły, którzy posiadają diagnozę i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na spektrum autyzmu (autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera).

Nowatorstwo innowacji polega przede wszystkim na wspieraniu rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego i komunikacyjnego uczniów z ASD w różnym wieku z wykorzystaniem ćwiczeń stymulujących teorię umysłu, centralna koherencję i funkcje wykonawcze. Innowacyjność oddziaływań terapeutycznych polega również na wykorzystaniu twórczych i nowatorskich pomocy dydaktycznych w oparciu o nurt behawioralno-poznawczy (CBT) z szczególnym uwzględnieniem modyfikacji zachowania oraz wdrożeniu do internalizacji norm i zasad społecznych. Baza terapeutyczna oscyluje wokół wzmacniania zachowań normatywnych i niwelowaniu zachowań trudnych poprzez techniki będących bazą Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ).  Dodatkowym atutem innowacji pedagogicznej jest prowadzenie ćwiczeń społecznych z uwzględnieniem tzw. transferu umiejętności w warunkach naturalnych oraz potrzeb sensorycznych uczniów.

Nowatorstwo innowacji pedagogicznej polega również na komplementarności oddziaływania terapeutycznego ze środowiskiem rodzinnym uczniów. Rodzice/opiekunowie są ściśle włączenie w proces terapeutyczny swoich dzieci i udzielana jest im profesjonalna pomoc w formie cyklicznych spotkań grupy wsparcia, podczas których zdobywają rzetelną wiedzę o problemach i trudnościach swoich dzieci wynikających z autyzmu. Na spotkania grupy wsparcia zapraszani są również rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele i terapeuci uczniów spoza szkoły.

Program stymulacji poznawczej, społecznej, emocjonalnej i komunikacyjnej w oparciu o nurt behawioralno-poznawczy może stać się bazą do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze studentami opolskich uczelni wyższych (WSZiA, WSB) w ramach kierunkowych studiów podyplomowych, na których autor innowacji prowadzi wykłady i ćwiczenia.

Przewidywane efekty innowacji:

  • Stymulacja teorii umysłu, centralnej koherencji, funkcji wykonawczych uczniów z ASD;
  • Nauka zachowań społecznych i prospołecznych – wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie;
  • Nauka inicjowania i podtrzymywania dialogu tematycznego-respektowanie reguł obowiązujących w procesie komunikacji interpersonalnej;
  • Wdrażanie do radzenia sobie z przeżywaniem i uzewnętrznianiem emocji trudnych – trening konstruktywnego przeżywania złości;
  • Omawianie bieżących sytuacji społecznych (w obszarze środowiska szkolnego i pozaszkolnego), jako bazy do tworzenia skryptów zachowań alternatywnych i akceptowanych społecznie;
  • Transfer zdobytych umiejętności społecznych w warunkach naturalnych, jako baza do ich generalizacji;
  • Troska o zaspokojenie potrzeb rozwojowych uczniów wynikających z ASD, szczególnie z zakresu dysfunkcji przetwarzania sensorycznego (SPD);
  • Wdrażanie rodziców do procesu terapeutycznego swoich dzieci. Nauka jak wspierać rozwój poznawczy, emocjonalno-społeczny i komunikacyjny swojego dziecka.
  • Rodzice poprzez grupę wsparcia nie są osamotnieni ze swoim problemem. Otrzymują rzetelna, profesjonalną i specjalistyczną wiedzę i pomoc;
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze studentami studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci/uczniów z ASD opolskich uczelni wyższych.