Psycholog szkolny

Psycholog szkolny Małgorzata Kaduk

 

Nigdy nie wzniesiesz się ponad to, czemu nie chcesz spojrzeć w oczy”.

                                                                                                                      Anthony de Mello

 

„…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich” (Kodeks etyczno-zawodowy psychologa).

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Nauczyciele.

            Moim zadaniem, jako psychologa szkolnego, jest wspieranie rozwoju i edukacji uczniów. W tym zakresie współpracuję z rodzicami / opiekunami uczniów, z nauczycielami, z innymi specjalistami oraz instytucjami, które działają na rzecz dziecka i rodziny. Naszym uczniom udzielam  pomocy w rozwiązywaniu problemów i trudności w nauce. Wspieram ich w radzeniu sobie z emocjami oraz w relacjach społecznych (koleżeńskich i z osobami dorosłymi). Rodziców i nauczycieli wspomagam w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych.

 

Zadania psychologa w szkole, wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia 2017:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszam do współpracy (jestem dostępna w pokoju nr 34 na II piętrze).

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2018/2019

MAŁGORZATA KADUK – PSYCHOLOG SZKOLNY

-------------------------------------------------------------------------

WTOREK – pierwszy w miesiącu: od 8.00 do 14.00

ŚRODA – pierwsza w miesiącu: od 11.50 do 14.50

-------------------------------------------------------------------------

WTOREK -  drugi i kolejne w miesiącu: od 8.00 do 13.30

ŚRODA – druga i kolejne w miesiącu: od 11.50 do 15.20