zobacz też:

Innowacje pedagogiczne - integracja
Zajęcia specjalistyczne
Imprezy integracyjne na terenie szkoły
Imprezy integracyjne na terenie miasta
Grupa wsparcia dla Rodziców, Nauczycieli i Terapeutów uczniów z Zespołem Aspergera
Punkt Konsultacyjny dla Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, Terapeutów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Rewalidacja tyflopedagogiczna

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności pełniejszego poznawania świata mimo wzrokowej niepełnosprawności, naukę wykorzystywania wzroku podczas zajęć szkolnych, czynności życia codziennego, bezpiecznego poruszania się, zabawy.

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie mają możliwość kształtowania swoich umiejętności, m.in. w zakresie planowania przestrzennego, właściwej organizacji miejsca pracy, kolejności wykonywania zadań. Rozwijana jest także sprawność manualna, elementy widzenia przestrzennego, orientacji kierunkowej i znajomości schematu własnego ciała.  W trakcie zajęć dzieci pracują nad poprawną analizą i syntezą wzrokowo-słuchową oraz koordynacją i integracją polisensoryczną, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu swojego potencjału intelektualnego. Ćwiczone są również  podstawowe umiejętności i techniki szkolne, tj. poprawne czytanie i pisanie, głośne i ciche czytanie ze zrozumieniem, stosowanie reguł interpunkcyjnych i ortograficznych. W ramach rewalidacji  uczniowie mogą liczyć  również na pomoc w opanowaniu wybranych partii materiału szkolnego, z którymi  sobie nie radzą. Najczęściej dotyczy to przedmiotów ścisłych (np. matematyka), w ramach których, zgodnie z programem nauczania, wymagana jest m.in. znajomość brył i figur, umiejętność widzenia przestrzennego, odczytywania wykresów i schematów, co stwarza uczniom z zaburzeniami widzenia ogromne problemy. Uczniowie niewidomi, bardzo słabo widzący jak i tracący wzrok, którzy z różnych powodów nie znają lub nie opanowali w wystarczającym stopniu technik brajlowskich, mogą liczyć na pomoc w postaci  lekcji brajla.  Dla każdego ucznia przygotowywane są indywidualne, zróżnicowane ćwiczenia, rozwijające jego potencjał w zakresie logicznego myślenia, zapamiętywania, kojarzenia faktów i wykorzystania dotychczasowej i nowo zdobytej wiedzy w życiu i nauce. Podczas zajęć zawsze stosowana jest wysoka indywidualizacja wymagań, metod oraz organizacji i tempa pracy, a wykorzystywane różnorodne środki dydaktyczne dodatkowo uatrakcyjniają zajęcia i stymulują wszechstronny rozwój ucznia.